โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระสินค้าเริ่มต้นที่ 0%

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่ราคาถูกที่สุดในปี 2024

  • หน้าหลัก
  • Blog
  • เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่ราคาถูกที่สุดในปี 2024

ชุดหอง้ นอนอพารทเม ์ นท้ ์(เตยงี เหล็ก+ตเสู้ อื้ ผา้ 80ซม+ โตะ๊แป้ง+ทนอน ี่ )

฿6,500.00

เตยี งเหล็ก:

เตยี งเหล็กทที่ นั สมยั และทนทาน ออกแบบมาเพอื่ เสรมิ การใชช้ วีติ ในอพารต์ เมนต์ โดยมที งั้ความทนทานและมสี ไตล์

ตเู้สอื้ ผา้ (80 ซม.):

ตเู้สอื้ ผา้ขนาด 80 ซม. มอบพนื้ ทจี่ ัดเกบ็ ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพโดยไมต่ อ้ งใชพ้ นื้ ทมี่ าก กนิ ไป ชว่ ยใหใ้ชง้านไดจ้รงิภายในขนาดของอพารท์ เมนท์ 

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

ยกระดบั กจิวตั รประจำ วนั ของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ า ซงึ่ กลมกลนื กบั ความสวย งามของฉาก ในขณะเดยี วกนั กม็ พี นื้ ทเี่ ฉพาะสำ หรับการดแู ลทจี่ ำ เป็น

ทนี่ อน:

เตมิเต็มหอ้ งนอนของคณุ ดว้ยทนี่ อนนุ่มสบายทใี่ หม้ าในชดุ ชว่ ยใหน้ อนหลบั สบาย และกระปรกี้ ระเปรา.

ชุดอพารทเม ์ นท้ ์3.5-5-6ฟตุ (เตยงี เหล็ก+ตเสู้ อื้ ผา้1.20+ โตะ๊แป้ง+ทนอน ี่ ) 

฿8,000.00

เตยี งเหล็ก (3.5-5-6 ฟตุ ):

เตยี งเหล็กทแี่ ข็งแรงและมสี ไตลม์ ใีหเ้ลอืกสามขนาด (3.5, 5 และ 6 ฟตุ )เพอื่ ใหเ หมาะกบัขนาดทนี่ อนทคี่ ณุ ตอ้ งการ เตยี งนไี้ดร้บัการออกแบบโดย คำนงึถงึควา ทนทาน โดยผสมผสานความสงา่ งามเขา้กบัความทนทาน 

ตเู้สอื้ ผา้ (1.20):

ตเู้สอื้ ผา้กวา้งขวาง กวา้ง 1.20 เมตร มพี นื้ ทจี่ ดั เก็บสมัภาระกวา้งขวาง การ ออกแบบชว่ ยเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการใชพ้ นื้ ทโี่ ดยไมก่ ระทบตอ่ ความสวยงาม มอบการผสมผสานทลี่ งตวัระหวา่ งรปู แบบและฟงักช์ นั

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

เสรมิกจิวตัรประจำวนัของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ า ซงึ่ ออกแบบมาเพอื่ เสรมิ พนื้ ทขี่ องคณุ ในขณะเดยี วกนัก็มพี นื้ ทเี่ ฉพาะสำหรบัการดแู ลและจดั ระเบยีบสงิ่ ของจำเป็น .

ทนี่ อน:

ครบชุดดว้ยทนี่ อนทนี่ มุ่ สบาย ชว่ ยใหน้ อนหลบัสบายตลอดคนื ทนี่ อนถกู เลอืก
ใหเ้ขา้กบัขนาดเตยี งภายในชุดทำใหร้สู้ กึ สบายและผอ่ นคลาย

ชุดหอง้ นอน 3.5ฟตุ (เตยงี +ตเสู้ อื้ ผา้80cm.+โตะ๊แป้ง+
ทนอน ี่ ยางPE หมุ้ หนงัPVC) (TFN)

฿7,500.00 

 

เตยี ง (3.5 ฟตุ ):

โครงเตยี งทหี่ รหู ราและทนทานซงึ่ ออกแบบมาสำ หรับทนี่ อนขนาด 3.5 ฟตุ ใหพ้ นื้ ที่ การนอนหลบั ทสี่ บายและสบาย เตยี งนสี้ รา้งขนึ้ อยา่ งแมน่ ยำ ผสมผสานความหรหู รา เขา้กบั การใชง้าน

ตเู้สอื้ ผา้ (80 ซม.):

ตเู้สอื้ ผา้กวา้ง 80 ซม. มพี นื้ ทเี่ กบ็ ของเพยี งพอสำ หรับคอลเลกชนั เสอื้ ผา้ของคณุ การออกแบบอยา่ งพถิพี ถินั ชว่ ยเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพพนื้ ที่ ในขณะเดยี วกนั กร็ักษารปู ลกั ษณท์ ที่ นั สมยั และโฉบเฉยี่ ว ผสมผสานเขา้กบั การตกแตง่ หอ้ งนอนไดอ้ยา่ งลงตวั .

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

ยกระดบั กจิวตั รประจำ วนั ของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ าดว้ย การออกแบบที่
ทนั สมยั และรปู แบบทใี่ ชง้านไดจ้รงิทำ ใหม้ พี นื้ ทที่ สี่ มบรู ณแ์ บบสำ หรับการดแู ลที่

จำ เป็น มนั่ ใจทงั้ความสะดวกสบายและมสี ไตล์ ทนี่ อนยาง PE หมุ้หนัง PVC ในชดุ มาพรอ้ มทนี่ อนยาง PE เกรดพรเีมยี่ ม หมุ้ดว้ย หนัง PVC สดุ หรูทนี่ อนนไี้ มเ่ พยี งรับประกนั การนอนหลบั พักผอ่ น แตย่ งัเพมิ่ ความ หรหู ราใหก้บั ชดุ โดยรวมอกี ดว้ย

ชุดหอง้ นอน 3.5 ฟตุ (เตยงี +ตเสู้ อื้ ผา้80cm.+โตะ๊แป้ง+ทนอน ี่ สปรงิ) (TFN)

฿7,500.00 

เตยี ง (3.5 ฟตุ ):

โครงเตยี งแสนสบายและมสี ไตลท์ อี่ อกแบบมาสำ หรับทนี่ อนขนาด 3.5 ฟตุ มพี นื้ ที่ นอนทสี่ บายและน่าดงึดดู เพอื่ ความสะดวกสบายของคณุ

ตเู้สอื้ ผา้ (80 ซม.):

ตเู้สอื้ ผา้ขนาด 80 ซม. มอบพนื้ ทจี่ ัดเกบ็ ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพโดยไมล่ ดทอนสไตลชว่ ย ใหจ้ัดเกบ็ เสอื้ ผา้และเครอื่ งประดบั ไดอ้ยา่ งเป็นระเบยีบ.

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

เสรมิ กจิวตั รประจำ วนั ของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ า เสรมิความสวยงามขอ ชดุ ในขณะเดยี วกนั กใ็หพ้ นื้ ทเี่ ฉพาะสำ หรับการดแู ลสว่ นตวั

ทนี่ อนสปรงิ:

ชดุ นปี้ ระกอบดว้ยทนี่ อนสปรงิคณุ ภาพสงู รับประกนั การรองรับและความสบายสงู สดุ สำ หรับการนอนหลบั พักผอ่ นตลอดคนื สง่ เสรมิความผอ่ นคลายและการฟื้นฟ

ชุดหอง้ นอน 3.5ฟตุ (เตยงี +ตเสู้ อื้ ผา้120cm.+โตะ๊แป้ง+ทนอน ี่ PVC) (TFN)

฿8,000.00 

เตยี ง (3.5 ฟตุ ):

โครงเตยี งแสนสบายและมสี ไตลท์ อี่ อกแบบมาสำหรบัทนี่ อนขนาด 3.5 ฟตุ มี พนื้ ทนี่ อนทสี่ บายและนา่ ดงึดดู สำหรบัการพกัผอ่ นยามค่ำคนื

ตเู้สอื้ ผา้ (120 ซม.):

ตเู้สอื้ ผา้ขนาด 120 ซม. มพี นื้ ทเี่ ก็บของกวา้งขวางสำหรบั เสอื้ ผา้และ เครอื่ งประดบัของคณุ จดัระเบยีบหอ้ งนอนของคณุ ใหเ้หมาะสมโดยไมล่ ดทอน สไตล์ 

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

ยกระดบักจิวตัรประจำวนัของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ า ซงึ่ กลมกลนื กบั ความสวยงามของฉาก ในขณะเดยี วกนัก็มพี นื้ ทเี่ ฉพาะสำหรบัการดแู ลที่ จำเป็น

ทนี่ อน PVC:

ชุดนปี้ ระกอบดว้ยทนี่ อน PVC ทที่ นทาน ผสมผสานความสบายและความนา่ เชอื่ ถอื เพอื่ การนอนหลบัสบายตลอดคนื ชว่ ยใหม้ น่ั ใจไดถ้ งึการรองรบัและ ผอ่ นคลาย.

ชุดหอง้ นอน 3.5 ฟตุ (เตยงี +ตเสู้ อื้ ผา้120cm.+โตะ๊แป้ง+ ทนอน ี่ สปรงิ) (TFN)

฿8,000.00 

เตยี ง (3.5 ฟตุ ):

โครงเตยี งทสี่ ะดวกสบายและมสี ไตลซ์ งึ่ ออกแบบมาสำ หรับทนี่ อนขนาด 3.5 ฟตุ มีพนื้ ทนี่ อนหลบั สบายและน่าดงึดดู ใจสำ หรับการนอนหลบั พักผอ่ นตลอดคนื

ตเู้สอื้ ผา้ (120 ซม.):

ตเู้สอื้ ผา้ขนาด 120 ซม. มพี นื้ ทเี่ กบ็ ของกวา้งขวางโดยไมก่ ระทบตอ่ ความสวยงาม
ของหอ้ ง อกี ทงั้ยงัมที เี่ กบ็ เสอื้ ผา้และของใชจ้ำ เป็นอยา่ งเป็นระเบยีบ.

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

ยกระดบั กจิวตั รประจำ วนั ของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ า เสรมิดไีซนข์ องชดุได ้อยา่ งราบรนื่ ขณะเดยี วกนั กใ็หพ้ นื้ ทเี่ ฉพาะสำ หรับการแตง่ ตวัและการจัดระเบยีบ

ทนี่ อนสปรงิ:

ชดุ นปี้ ระกอบดว้ยทนี่ อนสปรงิคณุ ภาพสงู ใหค้ วามสบายสงู สดุ และรองรับ ประสบการณก์ ารนอนหลบั ทสี่ ดชนื่ สง่ เสรมิ การผอ่ นคลายและความเป็นอยทู่ ด

ชุดหอง้ นอน 3.5-5-6ฟตุ (เตยงี +ตเสู้ อื้ ผา้80cm.+โตะ๊แป้ง+ ทนอน ี่ สปรงิ) (TFN) 

฿7,500.00 

เตยี ง (3.5-5-6 ฟตุ ):

โครงเตยี งอเนกประสงคม์ ใีหเ้ลอืกสามขนาด (3.5, 5 และ 6 ฟตุ ) ใหพ้ นื้ ที่ กวา้งขวางสำหรบัการนอนหลบัสบายและผอ่ นคลายตลอดคนื

ตเู้สอื้ ผา้ (80 ซม.):

ตเู้สอื้ ผา้ขนาด 80 ซม. ทเี่ พมิ่ ประสทิ ธภิ าพการจดั เก็บสงู สดุ โดยไมล่ ดทอน ความหรหู รา มอบอปุ กรณท์ จี่ ดัระเบยีบสำหรบั เสอื้ ผา้และเครอื่ งประดบัของ
คณ

โตะ๊เครอื่ งแป้ง:

ยกระดบักจิวตัรประจำวนัของคณุ ดว้ยโตะ๊เครอื่ งแป้งทใี่ หม้ า เสรมิความสวย งามขอ ฉากพรอ้ มทงั้จดั ใหม้ พี นื้ ทสี่ ำหรบัการดแู ลสว่ นตวั

ทนี่ อนสปรงิ:

ชุดนปี้ ระกอบดว้ยทนี่ อนสปรงิระดบัพรเีมยีม ออกแบบมาเพอื่ ใหก้ ารรองรบั แล ความสบายสงู สดุ รบัประกนัประสบการณก์ ารนอนหลบัทสี่ ดชนื่ และ ผอ่ นคลาย